Vellea Home |
A DIGITÁLIS TARTALOM BIZTOSÍTÁSÁRA, DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁRUK ELADÁSÁRA VONATKOZÓ TÖRVÉNY ALAPJÁN

33. §(1) Ha az áru nem felel meg a szerződésszerűség egyedi követelményeinek, az objektív megfelelőségi követelményeknek, valamint az áru felszerelésének, beszerelésének követelményeinek, a fogyasztónak joga van:

1. panaszt tenni, felkérve az eladót az áruk megfelelővé tételére;

2. arányos árcsökkentésben részesülni;

3. a szerződés felmondására.

(2) A (2) bek. 1. pont 1. pontja alapján a fogyasztó választhat az áru kijavítása vagy kicserélése között, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy az eladó számára aránytalanul nagy költséggel járna, figyelembe véve az adott eset összes körülményét, ideértve:

1. az az érték, amely az áruknak akkor lett volna, ha nem volt megfelelőség;

2. az eltérés jelentőségét, és

3.a fogyasztó védelmének egyéb eszközeinek biztosításának lehetősége anélkül, hogy a fogyasztó számára jelentős kényelmetlenséget okozna.

(3) Az eladó megtagadhatja az áru megfelelővé tételét, ha a kijavítás és a kicserélés lehetetlen vagy számára aránytalanul nagy költséggel járna, figyelembe véve az összes körülményt, ideértve a 2. pontban foglaltakat is. 2. cikk 1. és 2. pontja;

(4) A felhasználónak joga van arányos árleszállításra, illetve az adásvételi szerződéstől elállni az alábbi esetekben:

1. az eladó nem javította vagy cserélte ki az árut az Art. 34. o. 1. és 2. pontja szerint, vagy adott esetben nem végzett javítást vagy cserét az Art. 34. o. 3. és bek. 4. pontja szerint, vagy az eladó megtagadta az áru megfelelővé tételét. 3;

2. eltérés mutatkozott annak ellenére, hogy az eladó az árut az előírásoknak való megfelelés érdekében tette; tartós fogyasztási cikkek és digitális elemeket tartalmazó áruk nem megfelelősége esetén az eladónak jogában áll a 31. cikk szerinti jótállási időn belül másodszor is kísérletet tenni az áru megfelelőségére;

3. a nem megfelelőség olyan súlyos, hogy az azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés felmondását indokolja, vagy

4. az eladó kijelentette, vagy a körülményekből egyértelműen kitűnik, hogy az eladó ésszerű időn belül, vagy a fogyasztó számára jelentős kellemetlenség nélkül nem hozza a megfelelőséget.

(5) A felhasználónak nincs joga a szerződéstől elállni, ha az eltérés csekély mértékű. Az eladót terheli a bizonyítási teher, hogy az eltérés csekély-e.

(6) A fogyasztónak joga van megtagadni az ár fennmaradó részének vagy az ár egy részének megfizetését mindaddig, amíg az eladó nem teljesíti az áru megfelelővé tételére vonatkozó kötelezettségét.


34. §(1) Az áru kijavítását vagy kicserélését díjmentesen, az eladónak az eltérésről szóló értesítésétől számított ésszerű időn belül, a fogyasztó számára jelentős kellemetlenség nélkül kell elvégezni, figyelembe véve az áruk jellege és a felhasználó által igényelt cél.

(3) A szerződéstől való elállási jog gyakorlása

34. § (1) Az áru kijavítását vagy kicserélését díjmentesen, az eladónak az eltérésről szóló értesítésétől számított ésszerű időn belül, a fogyasztó számára jelentős kellemetlenség nélkül kell elvégezni, figyelembe véve az áruk jellege és a felhasználó által igényelt cél.

(2) A digitális elemeket tartalmazó árun kívüli áruk esetében az áru kijavítását vagy kicserélését a fogyasztónak a nem megfelelőségről az eladóhoz intézett jelzésétől számított egy hónapon belül díjmentesen, a fogyasztó számára jelentős kellemetlenség nélkül kell elvégezni. fogyasztó, figyelembe véve az áru jellegét és azt a célt, amelyhez a fogyasztónak szüksége volt rá.

(3) Ha a hibát az áru javításával vagy cseréjével szüntetik meg, a fogyasztó az árut az eladó rendelkezésére bocsátja. Az áru cseréjekor az eladó a kicserélt árut saját költségén visszaveszi a fogyasztótól.

(4) Ha a javítás elvégzése a nem megfelelőség megjelenése előtt jellegüknek és rendeltetésüknek megfelelően beszerelt áru szétszerelését igényli, vagy ha ezeket az árukat ki kell cserélni, az eladónak az áru javítási vagy kicserélési kötelezettsége magában foglalja a a nem megfelelő áru leszerelése és a csereáru vagy a javított áru beszerelése, vagy az áru szétszerelésének és beszerelésének költségének viselése.

(5) A felhasználó a kicserélt áru szokásos használatáért a cserét megelőző időre nem tartozik fizetési kötelezettséggel.

35. § Az árcsökkentés arányos a fogyasztó által átvett áru értékének és annak az értéknek a különbségével, amelyet az áru akkor kapott volna, ha nem lett volna hiba.

36. § (1) A fogyasztó a szerződéstől való elállási jogát az eladóhoz intézett bejelentéssel gyakorolja, amellyel az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó döntését közli.

(2) Ha a nem megfelelőség csak az adásvételi szerződés alapján leszállított áruk egy részére vonatkozik, és a szerződéstől a Ptk. 33. §-a alapján a fogyasztó csak azon nem megfelelő áruk tekintetében jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, valamint minden egyéb áru tekintetében, amelyet a nem megfelelő áruval együtt szerzett be, ha ésszerűen nem várható el, hogy a fogyasztó beleegyezik abba, hogy csak a megfelelő árukat tartsa meg.

(3) Ha a fogyasztó az adásvételi szerződéstől részben vagy egészben csak az adásvételi szerződés alapján leszállított áruk egy részének tekintetében mond el, a fogyasztó az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől számított 14 napon belül visszaküldi az eladónak, amelyről a fogyasztó értesítette az eladót az adásvételi szerződéstől való elállási döntéséről. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó az árut a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldte az eladónak. Az áru visszaküldésének minden költsége, beleértve az áru szállítása a vásárlót terheli és az összegből  -10% kerül levonásra.

(3) (4) Az eladó visszatéríti a fogyasztónak az áruért kifizetett árat az áru átvételét követően, vagy a fogyasztó által az eladónak igazolt áru feladását követően. Az eladó köteles visszatéríteni a felhasználó által az eredeti tranzakció során használt fizetési móddal átvett összegeket, kivéve, ha a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta más fizetési mód igénybevételéhez, és feltéve, hogy ez nem jár a felhasználó költségeivel.

41. § A felhasználónak jogában áll reklamációt benyújtani:

1. a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás nyújtásának elmulasztása a 16. cikkel összhangban;

2. a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás nem megfelelősége a Kbt. a 17. és 18. cikkben foglaltak szerint a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás megfelelővé tétele érdekében;

3. az áruk nem megfelelősége, beleértve a digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a 33-36. cikk szerint.

42. § (1) A fogyasztónak joga van panaszt tenni az áruval kapcsolatban, ideértve digitális elemeket tartalmazó árukról, függetlenül attól, hogy a gyártó vagy az eladó vállalt-e rájuk kereskedelmi garanciát.

(2) Ha a gyártó vagy a kereskedő az árura kereskedelmi jótállást vállalt, ideértve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében, és az áru megfelelővé tétele cserével történik, az eladó köteles az eredeti jótállási feltételeket a fogyasztó számára megőrizni. Ha az igényt az áru kijavításával kielégítik, az elvégzett javítások megjelennek a jótállási jegyen, és a jótállási időhöz a javítási idő is hozzáadódik.

43. § (1) A digitális tartalomra vagy digitális szolgáltatásra vonatkozó panaszt a kereskedőhöz vagy az általa meghatalmazott személyhez kell benyújtani. Az áruk reklamációja, beleértve digitális elemeket tartalmazó áruk bemutatása az eladónak vagy az általa meghatalmazott személynek.

(2) A panaszt szóban vagy írásban nyújtják be.

(3) A felhasználó a panasz benyújtásakor megjelöli a panasz tárgyát, a panaszbejelentés által preferált megoldási módot, az igényelt összeg összegét, valamint elérhetőségét.

(4) A felhasználónak a panasz benyújtásakor csatolnia kell a reklamáció alapjául szolgáló dokumentumokat is:

1. nyugta, számla vagy fizetést igazoló dokumentum;

2. a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás vagy az áru nem megfelelőségét megállapító jegyzőkönyvek, cselekmények vagy egyéb dokumentumok, beleértve digitális elemeket tartalmazó árukról;

3. a követelést alaponként és összegenként megalapozó egyéb okiratok.

45. § (1) Az áruval kapcsolatos reklamációt az áru átadásától számított két évig lehet benyújtani.

(2) Digitális elemeket tartalmazó árukkal kapcsolatos reklamációt az alábbi címen lehet benyújtani:

1. az áru átadásától és a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás nyújtásától számított két év, ha az adásvételi szerződés egyszeri digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás nyújtásáról rendelkezik;

2. az áru átadásától és a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás folyamatos nyújtásának megkezdésétől számított két év, ha az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon belüli folyamatos biztosítását írja elő. idő;

3. azt az időtartamot, ameddig az adásvételi szerződés szerint a digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást biztosítani kell/nyújtani kell, ha a szerződés két évnél hosszabb ideig folyamatos digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás nyújtását írja elő.

(3) A (3) bek. 1 és 2 leáll az áru behozatalához szükséges idő alatt, beleértve a a digitális elemeket tartalmazó árukról, összhangban.

(4) Ha a gyártó vagy az eladó az árura kereskedelmi jótállást vállalt, és a jótállási idő hosszabb, mint az 1. pont szerinti igényérvényesítési határidő. 1. és 2. pontja alapján a reklamáció a kereskedelmi jótállás lejáratáig nyújtható be az ott meghatározott feltételekkel.

46. §Digitális tartalmat és digitális szolgáltatásokat nyújtó kereskedők és áruk eladói, beleértve Digitális elemeket tartalmazó árucikkek kötelesek elfogadni a fogyasztói reklamációkat, ha azok időben benyújtják.

47. §1) Az eladó köteles nyilvántartást vezetni a hozzá, illetve az általa meghatalmazott személyekhez benyújtott termékpanaszokról a (3) bekezdésben meghatározott helyen.

2) Panasz előterjesztésekor az 1. §-ban foglaltaknak kell megfelelniük. 1 köteles azt a nyilvántartásban leírni, és a felhasználónak egy dokumentumot állítanak ki, amely tartalmazza a dátumot, a panasz nyilvántartásba vételének számát, az áru típusát és a panaszt elfogadó személy aláírását.

(3) Reklamációt az áru vásárlásának helye szerinti üzletben, illetve az áru megrendelésének helye szerinti eladó honlapján, valamint az eladó címén minden munkaidőben elfogadnak. A panasz az eladó ország területén található bármely olyan kereskedelmi telephelyén is benyújtható, ahol hasonló kereskedelmi tevékenységet folytatnak, mint az áru beszerzésének helyén. A panasz benyújtásának helyének megválasztásának joga teljes mértékben a felhasználót illeti meg.

(4) Amikor az eladó igényt kielégít, erről okiratot állít ki, amely két példányban készül, és egy példányt kötelezően átad a fogyasztónak.


FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNY

122. cikk (Módosítva - 2021. évi 23. sz., hatályos 2022.01.01-től) (1) A kereskedő a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződésnek megfelelő szolgáltatást nyújt a felhasználónak.

(2) A szerződés teljesítése érdekében a szolgáltatásnak:

1. a szerződésben rögzített leírásnak, mennyiségnek és minőségnek megfelelni;

2. a szerződés megkötése előtt megfelelni a hirdetésben szereplő vagy más módon közölt információknak, és a kereskedő által a szolgáltatás nyújtása során megadott információknak nem mond ellent, amennyiben ezek az információk befolyásolhatják a felhasználó döntését;

3. rendelkezzen az azonos típusú szolgáltatások szokásos jellemzőivel;

4. rendelkezzen azokkal a különleges tulajdonságokkal, és alkalmas legyen a felhasználó által keresett konkrét célra, amelyre a felhasználó legkésőbb a szerződéskötéskor értesítette a kereskedőt, és amelyhez a kereskedő hozzájárult;

5. megfelelni a felhasználók ésszerű elvárásainak, tekintettel a szolgáltatás jellegére és a kereskedő vagy más személyek által tett, vagy a kereskedő nevében vagy e személyek nevében tett nyilvános nyilatkozatokra, amelyek például a hirdetésben vagy a címkén szerepelnek , kivéve, ha a kereskedő nem bizonyítja, hogy:

b) a nyilvános nyilatkozatot a szerződés megkötésekor a megtételével megegyezően, vagy más hasonló módon helyesbítették;

c) a felhasználónak a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó döntését a nyilvános nyilatkozat nem befolyásolhatta;

6. adott esetben minden tartozékkal és használati utasítással együtt kell szállítani, amelyeket a felhasználó ésszerűen elvárhat.

123. cikk (Módosítva – 2021. évi 23. sz., hatályos 2022.01.01-től) (1) A kereskedő felelős a szolgáltatásnak a szolgáltatás nyújtása során fennálló és legfeljebb kettőig megnyilvánuló hibáiért. év elteltével, de legkésőbb a szerződésszegés megállapítását követő 14 napon belül.

(2) Ha a szolgáltatás nem felel meg a szerződésnek, a felhasználónak joga van a szerződésnek megfelelő szolgáltatást igénybe venni.

(3) Ha a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítése részben vagy egészben nem lehetséges, vagy jogellenes, vagy a kereskedő számára aránytalan költségekkel járna, a fogyasztónak joga van a szolgáltatás részleges teljesítése esetén árcsökkentésre. vagy felmondani a szerződést.

(4) A kereskedő felel a nevében és költségére eljáró személy által nyújtott szolgáltatások megfelelőségéért.

125. cikk (Módosítva – 2021. évi 23. sz., hatályos 2022.01.01-től) (1) A felhasználónak joga van panaszt benyújtani a szolgáltatással kapcsolatban, ha az nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, a kereskedőnél vagy a meghatalmazottnál. az arca által.

(2) A panaszt szóban vagy írásban nyújtják be.

(3) Az igénybe vevő panasz benyújtásakor kérheti a szolgáltatás szerződés szerinti összhangba hozását, az ár csökkentését vagy a szerződéstől való elállást és a kifizetett összeg visszatérítését.

(4) Az igénybe vevő a panasz benyújtásakor megjelöli a panasz tárgyát, a panasz kielégítésének preferált módját, az igényelt összeg összegét, valamint elérhetőségét.

(5) A panasz benyújtásakor a felhasználónak csatolnia kell a reklamáció alapjául szolgáló dokumentumokat is:

1. nyugta vagy számla;

2. jegyzőkönyvek, cselekmények vagy egyéb dokumentumok, amelyek megállapítják, hogy a szolgáltatás nem felel meg a megbeszélteknek;

3. a követelést alaponként és összegenként megalapozó egyéb okiratok.

127. cikk (Módosítva - 2021. évi 23. sz., hatályos 2022.01.01-től) (1) A kereskedő vagy az általa meghatalmazott személy köteles elfogadni a követelést, ha azt kellő időben benyújtja.

(2) A kereskedő a hozzá és az általa meghatalmazott személyekhez benyújtott panaszokról a (4) bekezdésben meghatározott helyeken köteles nyilvántartást vezetni.

(3) Panasz előterjesztésekor az 1. § (3) bekezdése szerinti személyek a 2011. évi CX. 1 köteles azt a nyilvántartásban leírni, és a felhasználó részére egy okmányt állítanak ki, amely tartalmazza a dátumot, a panasz nyilvántartásba vételének számát, a szolgáltatás típusát és a panaszt elfogadó személy aláírását.

(4) A reklamációt a szolgáltatás megrendelésének helye szerinti kereskedelmi létesítményben, illetve a megrendelés helye szerinti kereskedő internetes honlapján, illetve a kereskedői iroda címén minden munkaidőben fogadják. A panasz a kereskedő ország területén található bármely kereskedelmi telephelyén is benyújtható, ahol hasonló kereskedelmi tevékenységet folytatnak, mint a szolgáltatás megrendelésének helyén. A panasz benyújtásának helyének megválasztásának joga teljes mértékben a felhasználót illeti meg.

128. cikk (1) (hatályon kívül – 2011. évi 18. sz. SG)

(2) Ha a kereskedő a reklamációt kielégíti, erről két példányban igazolást állít ki, és egy példányt kötelezően átad a fogyasztónak.

129. cikk A kereset benyújtása nem akadálya a kereset benyújtásának.

129a. cikk (Új - 2019. évi 45. sz., hatályos 2019.06.07-től) A Fogyasztóvédelmi Bizottságnál működő Európai Fogyasztói Központ segítséget nyújt a fogyasztóknak a fogyasztó és a kereskedő között a rendelkezések alkalmazásából eredő vitás ügyekben. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belüli ügyfelek állampolgárságán, lakóhelyén vagy letelepedési helyén alapuló indokolatlan földrajzi blokkolás és egyéb megkülönböztetés elleni küzdelemről és a rendeletek módosításáról (EK) 2006/2004 és (EU) 2017/2394, valamint a 2009/22/EK irányelv (HL L 60/1, 2018. március 2.), a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet.

Reklamációs Osztály:

Munkaidő:

  • Hétfőtől szombatig:
  • 08.00 - 19.30
  • Vasárnap:
  • 09:00 - 19:30

Kövessen bennünket